Legal Regulation of University Consortium According to the Act No. 131/2002 Coll. on Universities: Consortium of Slovak Universities U10+

Dr.h.c. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.

 

Kľúčové slová: konzorcium vysokých škôl, Konzorcium slovenských vysokých škôl U10+, združenie právnických osôb, register vysokých škôl, sloboda združovania, stanovy, udržateľnosť konzorcia, projekt konzorcia

Key words: consortium of universities, Consortium of Slovak universities U10+, association of legal persons, register of universities, freedom of association, statutes, sustainabiliy of consortium, project of consortium

Anotácia: Na Slovensku môžu vysoké školy od 1. júla 2019 podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách založiť záujmové združenie právnických osôb s názvom “konzorcium vysokých škôl”. Ide o nový spôsob implementácie medzinárodne i vnútroštátne, ako aj ústavne chráneného základného ľudského práva, a to slobody združovania. Ústavným základom je právo na slobodné združovanie podľa článku 29 Ústavy Slovenskej republiky. Cieľom inštitúcie konzorcia je zlepšiť podmienky integrácie slovenských vysokých škôl. Umožňuje vytvárať ich synergiu v združovaní prostriedkov a kapacít v oblasti vzdelávania, vedeckej činnosti a starostlivosti o študentov. Novú slovenskú súkromnoprávnu inštitúciu konzorcia vysokých škôl charakterizuje početná prevaha verejných vysokých škôl. Zákonodarca síce využil už platnú občianskoprávnu úpravu týkajúcu sa záujmového združenia právnických osôb nachádzajúcu sa v § 20f až 21 zák. č. 40/1964, Občianskeho zákonníka, avšak ako každá nová právna inštitúcia, aj konzorcium vysokých škôl vyvoláva viacero otázok, ktoré treba riešiť pri zakladaní a ranných krokoch prvých konzorcií. Tento príspevok poskytuje prehľad o právnych otázkach zakladania, postavenia a fungovania konzorcií vysokých škôl, o legislatívnych zmenách a ich dopadoch, ktoré zaznamenal zák. č. 137/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a podáva informáciu o výsledkoch štátneho projektu rozvoja Konzorcia slovenských vysokých škôl U10+ ako jednej z možných ciest udržateľnosti tohto nového právneho inštitútu, ktorý je na Slovensku zatiaľ jedinečný.

Summary: In Slovakia, as of July 1, 2019, according to Act no. 131/2002 Coll. on universities they can establish an interest association of legal entity called "consortium of universities". It is a new way of implementing the protected fundamental human right, namely freedom of association, both internationally and nationally as well as constitutionally. The constitutional basis is the right to free association according to Article 29 of the Constitution of the Slovak Republic. The goal of the consortium institution is to improve the conditions for the integration of Slovak universities. It enables them to create synergy in the pooling of resources and capacities in the field of education, scientific activity and student care. This new Slovak institution of private law, the consortium of universities, is characterized mostly by a large number of public universities. Although the legislator used the already valid civil law regulation regarding the interest association of legal persons found in § 20f to 21 of the Act. no. 40/1964, the Civil Code, however, like any new legal institution, a consortium of universities raises several questions that must be addressed during the establishment and early steps of the first consortia life. This contribution provides an overview of the legal issues of the establishment, status and functioning of consortia of higher education institutions, legislative changes and their effects, which were evoked by the Act. no. 137/2022 Coll., amending Act. no. 131/2002 Coll. on universities and provides information on the results of the State development project concerning the Consortium of Slovak Universities U10+ as one of the possible ways of sustainability of this new legal institution, which is so far unique in Slovakia.

Právne základy zakladania a činnosti konzorcia slovenských vysokých škôl

Novú možnosť implementácie článku 29 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky[1] priniesla nedávna novela zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách pod č. 155/2019 Z. z. z 13. mája 2019. S účinnosťou od 1. júla 2019 možno preto založiť záujmové združenie právnických osôb, ktorého členmi sú slovenské vysoké školy s názvom „konzorcium vysokých škôl“ (ďalej len „konzorcium“).[2]

Konzorcium je predovšetkým výkonom práva slobodne sa združovať. Medzinárodnoprávnym univerzálnym základom inštitúcie konzorcia sú ustanovenia garantujúce slobodu združovania. Nachádza svoj základ v Medzinárodnom pakte OSN o občianskych a politických právach, Dohovore Rady Európy o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ako aj v Charte základných práv EÚ.[3]

Myšlienka integrovania vysokých škôl je aktuálnou na Slovensku i v zahraničí. Združenia vysokých škôl v rozličných formách umožňujú lepšie využívanie personálnych, vzdelávacích a výskumných, ako aj materiálnych kapacít vysokých škôl, Upevňujú taktiež aj tretiu misiu univerzít – ich spoločenské poslanie.

Na Slovensku sa počas dlhého obdobia diskutuje o možnosti integrácie vysokých škôl, najmä v súvislosti s poklesom počtu študentov na vysokých školách počas ostatných piatich rokov. Bolonský proces priniesol možnosť pohybu a kreditovej voľnosti. Vo vzdelávaní teraz ide o priestor hľadania zaujímavých študijných programov a zbližovania s inými kultúrami a myslením, ale aj o vytváranie pracovných možností. Hoci ide o prirodzený proces, odráža sa to negatívne na materiálnom zabezpečení slovenských verejných vysokých škôl, ktoré bojujú stále s neúprosným kritériom počtu študentov ako s hlavným kritériom štátneho dotačného financovania.

Zlučovanie vysokých škôl na Slovensku zatiaľ nebolo úspešným projektom; možno uviesť viac príkladov. Zlučovanie žiaľ znamená stratu právnej subjektivity zlučovaných vysokých škôl a až následne vytváranie nových subjektov v určitom časovom odstupe. Dôsledky straty právnej subjektivity vysokej školy by preto boli zrejme často nezvratné. Prerušuje sa akademický život v príslušnom regióne na dlhé obdobie, prípadne vzniká otázka možnosti jeho obnovenia vôbec. Ďalej ako problém možno spomenúť uzavreté zmluvy so slovenskými i zahraničnými subjektmi ekonomickej i akademickej povahy, čerpanie fondov Európskej únie i štátnych fondov, akreditačné rozhodnutia, financovanie, uzavreté kolektívy riešiace projekty, kontinuálne riadenie vysokej školy, identitu študentov a študijných programov vrátane ich zabezpečovania, členstvo vysokej školy v domácich a zahraničných organizáciách, kompatibilitu rozdielnych serverových systémov a viaceré ďalšie oblasti činnosti vysokej školy.

Konzorcium vysokých škôl z inštitucionálneho a právneho hľadiska možno založiť len podľa § 2 ods. 14 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách. Tiež používať toto označenie možno len na základe registrácie uvedeného združenia právnických osôb v osobitnom registri ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Konzorcium je záujmovým združením dvoch alebo viacerých právnických osôb, založeným podľa § 20f zák. č. 40/1964Zb. Občianskeho zákonníka. K jeho založeniu sú potrebné zakladateľská zmluva, stanovy, resp. zápisnica z ustanovujúcej schôdze, a zoznam členov. Registruje ho ministerstvo školstva a jeho členmi sú len vysoké školy.

Konzorcium je právnickou osobou, ktorá nadobúda právnu spôsobilosť zápisom do osobitného registra konzorcií vysokých škôl, ktorý je súčasťou registra vysokých škôl podľa § 2 ods. 14 a § 102b zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.[4]

Registrácia je teda konštitutívnym právnym aktom. Právnu subjektivitu registráciou vysoké školy nestrácajú.

Vznik konzorcia má súkromnoprávnu fázu, založenie zakladateľmi (písomnou zakladateľskou zmluvou) alebo založenie na ustanovujúcej schôdzi konzorcia (zápisnicou) a vznik konzorcia jeho registráciou, teda zápisom do registra konzorcií vysokých škôl. K návrhu na zápis do tohto registra sa prikladajú stanovy konzorcia a zakladajúca zmluva, resp. zápisnica z ustanovujúcej schôdze konzorcia. Konzorcium v dôsledku toho vzniká na princípe legality (registračný princíp) po vykonaní súkromnoprávneho aktu založenia konzorcia, pričom registrácia je rozhodnutím správneho orgánu (zák. č. 71/1967 Zb.). Dve fázy má logicky aj opačný proces, zánik združenia.

Zákon o vysokých školách ustanovuje fakticky tri druhy činnosti konzorcia vysokých škôl: vzdelávanie, vedeckú činnosť a starostlivosť o študentov. Pri vzdelávaní sa predmet činnosti konzorcia zameriava na študijné programy, teda spoločný postup pri tvorbe študijných programov, vytváranie spoločných študijných programov a spoločný postup v prijímacom konaní. Ďalším predmetom činnosti konzorcia je spoločné uskutočňovanie výskumnej, vývojovej alebo inej tvorivej činnosti, čo je celá škála regulovaných aktivít vysokej školy, vrátane projektovej činnosti a čerpania fondov Európskej únie. Predmetom činnosti konzorcia je aj spoločné zabezpečovanie možností stravovania a ubytovania pre študentov. Toto spektrum nie je na prvý pohľad úplné a právna úprava určite vyžaduje analogiu iuris, či dokonca aj analogiu legis. V dikcii súčasnej právnej úpravy sa nenachádza možnosť rozširovania predmetu činnosti konzorcia vysokých škôl (napríklad obvyklým výrazom „najmä“). Na druhej strane, predmet činnosti konzorcia je v texte zákona koncipovaný pomerne široko. Preto súvisiacimi, predchádzajúcimi, či následnými činnosťami by mohli byť aj ďalšie oblasti činnosti vysokej školy. Možno tu použiť aj teleologický výklad, veď združovanie vysokých škôl má slúžiť ako podpora aktuálnym vysokoškolským reformám.

Konzorcium hospodári s majetkom, hnuteľným i nehnuteľným, podľa schváleného rozpočtu. Zdrojmi majetku konzorcia sú zatiaľ najmä príspevky členov konzorcia podľa § 17 ods. (8) zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, ďalšie príspevky členov konzorcia na základe rozhodnutia najvyššieho orgánu konzorcia, dary konzorciu, výnosy z majetku konzorcia a výnosy z podnikateľskej činnosti konzorcia. Dotácie konzorciu pridelené verejným vysokých školám zo štátneho rozpočtu podľa § 17 ods. (8) zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách môže verejná vysoká škola poskytovať so súhlasom jej správnej rady konzorciu, ktorého je členom. Musí ísť o činnosť, ktorej vykonávanie uhrádza z dotácie na vzdelávanie, výskum, rozvoj a sociálnu podporu študentov a ktorá je zapísaná v registri konzorcií vysokých škôl.[5] Preto sa kladie veľká pozornosť na zákonne správne, optimálne, komplexné a vyvážené vymedzenie predmetu činnosti konzorcia vysokých škôl. [6]

Konzorcium je oprávnené vykonávať aj podnikateľskú činnosť v rozsahu predmetu svojej činnosti a na základe príslušného oprávnenia na výkon tejto činnosti. Zisk z podnikateľskej činnosti musí byť po zdanení v celom rozsahu použitý na predmet činnosti konzorcia a výdavkov na správu konzorcia.

Konzorcium sa zrušuje dobrovoľným rozpustením, zlúčením s inými organizáciami alebo právoplatným rozhodnutím súdu o jeho zrušení; pri zrušení konzorcia sa vykoná likvidácia, ak nejde o majetkovú sukcesiu. Konzorcium zaniká výmazom z registra konzorcií vysokých škôl.

Legislatívne zmeny a ich účinky, ktoré zaznamenal zák. č. 137/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách

Z histórie legislatívy inštitúcie konzorcia vysokých škôl možno ešte podotknúť, že štát nie celkom jasne i keď predsa len pozitívne reagoval na vytvorenie konzorcia U10+. Tento opatrný tón predchádzajúcej vety má svoj dôvod v skutočnosti, že vysoké školy v prípade konzorcia predsa reagovali na štátnu, legislatívou jasne vyjadrenú, požiadavku takejto formy postupnej integrácie vysokých škôl. Jednoznačným faktom zostáva, že desať univerzít našlo reálnu vôľu k vytvoreniu spolupráce a synergie, čo nie je samozrejmou vecou. To je objektívne pozitívna záležitosť, zodpovedá to zámerom štátu i spoločnosti a vznikla platforma synergie a spolupráce vysokých škôl. To má aj silný pozitívny politický aspekt, nielen utvárania funkčnosti práva a harmónie, keďže vysoké školy predstavujú zároveň širokú voličskú základňu.[7]

Konzorcium preto postupne v rámci legislatívnych procesov týkajúcich sa zákona o vysokých školách už od roku 2018 žiadalo vytvoriť ďalšie fungujúce mechanizmy rôznorodej podpory tejto inštitúcie. Venovalo sa aj otázkam postavenia a fungovania samotnej inštitúcie konzorcia.

V rokoch 2019 a 2020 však konzorcium dokonca čelilo trom negatívnym navrhovaným legislatívnym zmenám v zákone o vysokých školách, a to vypusteniu § 2 ods. 14 (zrušenie inštitúcie konzorcia), vypusteniu § 17 ods. 8 (zrušenie financovania konzorcia) a § 113a ods. 2 (ukončenie činnosti konzorcia k 31. 12. 2021). Tým by sa zásadne zmenil právny i faktický postoj štátu ku konzorciám vysokých škôl. Tieto zmeny sa napokon legislatívne nerealizovali.

Konzorcií vysokých škôl sa napokon týkali pri aktuálnej novele zák. č. 131/20022 Z. z. o vysokých školách na základe zák. č. 137/2022 Z. z. len tieto dve doplnenia, ktoré sú osobitným typom písma vyznačené v nižšie uvedenom texte úplného znenia nových ustanovení:

 

  • Ministerstvo školstva môže poskytnúť verejnej vysokej škole finančné prostriedky, ktorými podporí zlúčenie verejných vysokých škôl alebo splynutie verejných vysokých škôl, alebo vytvorenie konzorcií vysokých škôl.[8]

Toto ustanovenie rozpačitým spôsobom upravuje možnosť podpory inštitúcie konzorcia priamymi dotáciami (nie len z prostriedkov vysokých škôl samotných). Výraz „vytvorenie“ sa totiž síce môže vykladať ako založenie a súčasne aj rozvoj, čiže kontinuálna činnosť, a v súlade s podporou v tejto oblasti by iný výklad bol ad absurdum, avšak precíznejší text by v tomto ustanovení mal zahrnúť výslovne aj činnosť konzorcií, ich rozvoj, či fungovanie a podobne. To je podľa názorov členov konzorcia jednou z prioritných aktuálnych legislatívnych úloh v rámci podpory tejto inštitúcie v texte zákona o vysokých školách.

 

  • Vysoká škola poskytuje svojim študentom bezplatné poradenstvo. Bezplatné poradenstvo poskytuje aj konzorcium vysokých škôl študentom vysokých škôl, ktoré sú členmi konzorcia vysokých škôl.[9]

Toto ustanovenie je síce realizovateľné a konzorcium hľadá cesty ako ho naplniť. Nie je však riešený podrobnejšie spôsob zabezpečenia úlohy, napríklad spôsobu komunikácie, tvorby príslušných centier a podobne. Ide však o menší nedostatok, než tomu je v prípade nejasností pri finančnej podpore činnosti konzorcia.

Výsledky štátneho projektu rozvoja Konzorcia slovenských vysokých škôl U10+

Z tohto projektu[10] vyplynuli závery, ktoré jednotlivé vysoké školy budú plniť v nasledujúcich mesiacoch a rokoch tak, aby sa umožnila čo najsilnejšia synergia a úzka spolupráca pri zachovaní ich vlastnej právnej subjektivity.

Podstatnými výstupmi projektu sú opatrenia, plány aktivít, prezentácie, spoločné skupiny riešiteľov a rozhodnutia prijímané na jednotlivých univerzitách s oporou v benchmarkingovej, kvantitatívnej i kvalitatívnej analýze pre oblasti vzdelávania, vedeckej činnosti, databáz partnerov, študentských veľtrhov, transferu technológií a poznatkov, networkingu partnerov a zamestnávateľov, medzinárodnej spolupráce (napríklad európskeho rankingu Multirank), regionálneho rozvoja, ľudských zdrojov, podpory študentov, manažmentu a ekonomiky, či spoločenského dosahu činnosti členov konzorcia.

Uvedený projekt reflektuje aj možnosti ktoré poskytuje Plán obnovy a odolnosti SR, napríklad komponent 8: zvýšenie financovania vysokých škôl vrátane zavedenia výkonnostných zmlúv, reforma 1: zmena financovania vysokých škôl vrátane zavedenia výkonnostných zmlúv. Výkonnostné zmluvy by mali podporiť profilácie a diverzifikácie vysokých škôl na základe ich silných stránok, potenciálu rozvoja, znižovaniu počtu študijných programov, ako aj koncentráciu zdrojov (spájanie 6 pracovísk/fakúlt/vysokých škôl) na plnenie úloh s využitím U-Multirank prístupu k hodnoteniu vysokých škôl. Ciele projektu vychádzajú zo súčasného stavu vysokoškolského prostredia, ktoré je pomerne fragmentované a preto je potrebné cielenejšie motivovať vysoké školy k tomu, aby svoje činnosti prepájali tam, kde je to možné a účelné. Univerzity potrebujú pôsobiť v otvorenom prostredí spolupráce a dôvery, ktoré im umožní využívať vzájomné synergie v rozličných činnostiach počnúc vzdelávaním, tvorivou činnosťou a ďalšími súvisiacimi činnosťami, spoločenskú zodpovednosť nevynímajúc.

Konzorcium takto hľadá a nachádza svoj spoločný postup pri tvorbe študijných programov, vytváraní spoločných študijných programov, prispievaní k dobrej legislatíve na Slovensku, najmä noviel zákona o vysokých školách, a to v pripomienkových konaniach i iniciatívne voči orgánom štátnej správy SR. Ide tiež o spoločné uskutočňovanie výskumnej, vývojovej alebo inej tvorivej činnosti, spoločné zabezpečovanie podporných činností, napríklad stravovanie, ubytovanie, centrá podpory študentov, podporu rozvoja kompetencií pedagogických i nepedagogických zamestnancov.

Z výročnej správy Konzorcia za rok 2021 možno upozorniť na jednu z jeho najdôležitejších aktivít: „V súvislosti s novým začínajúcim komplexným systémom akreditácie a požiadavkami na kvalitu vysokoškolského vzdelávania opierajúceho sa o európske normy kvality, ktorú očakávajú v čoraz vyššej miere uchádzači o štúdium na Slovensku, ale aj mladí učitelia a vedci rozhodujúci sa zostať na Slovensku alebo odísť do zahraničia, so súčasným znižovaním štátnych dotácií vysokým školám, novým spôsobom hodnotenia vedy, výskumu a umeleckej činnosti a pripravovanými zmenami vo financovaní vysokých škôl sa konzorcium venovalo navrhovaným inštitucionálnym zmenám zákona o vysokých školách zasahujúcim do uznávaných princípov akademickej slobody a autonómie v súvislosti s konajúcou sa vysokoškolskou reformou, ktorá sa stala pri veľkom počte a kvalite nových reformných prvkov príliš veľkou záťažou pre vysoké školy na Slovensku v krátkom čase. Upozornilo celkom konkrétnymi skutočnosťami a návrhmi opatrení na to, že reforma tým môže strácať svoje smerovanie a minúť cieľ. Tieto závery boli ministerstvom v určitej miere využité a modifikovali prípravu novely zákona o vysokých školách.“[11]

Záver

Po zodpovedaní právnej stránky novej inštitúcie konzorcia, legislatívneho vývoja a perspektívy, ako aj praktických krokov jeho členov si možno položiť aj jednu zo základných súvisiacich praktických otázok - akú pridanú hodnotu konzorcium prináša vysokým školám.

Konzorciá slovenských vysokých škôl by jednoznačne mohli byť relevantným partnerom zahraničným univerzitám a konzorciám. V konkurenčne silnom zahraničnom prostredí, vrátane umiestnenia vo svetových a európskych rebríčkoch hodnotení by mohli úspešne pôsobiť ako veľké spojené subjekty.

Význam inštitúcie konzorcia bude viac známy (a dúfame, že aj cenený) až po získaní potrebnej sumy skúseností s jej aplikáciou. Zatiaľ možno predpokladať, že ním je najmä dosiahnuť komplexnú synergiu vysokých škôl v špecifickom prostredí a aktuálnych okolnostiach. Dôležitá je aj skutočnosť, že na účely fungovania konzorcia možno používať v limitovanej miere štátne dotácie v rámci zákonných pravidiel.

Konzorcium vysokých škôl je tiež realizovateľnou východiskovou odpoveďou na aktuálnu situáciu vo vysokom školstve a na myšlienku a postupy vedúce k spôsobu integrácie vysokých škôl. Vyjadruje možnosť spájania špecifických záujmov, odborovej, či regionálnej blízkosti. Vytvára lepšie predpoklady pri umiestňovaní sa v rankingoch vysokých škôl, ako aj pri úsilí byť konkurencieschopným a zapájať sa do medzinárodných aliancií.

V prípade optimálneho využitia svojich možností môže byť konzorcium zároveň dobrým nástrojom podporujúcim vplyv spoločnej reprezentácie viacerých vysokých škôl na spoločnosť a štát. Môže tým podporiť najmä tak potrebnú tvorbu potrebných legislatívnych návrhov vo všetkých oblastiach činnosti vysokých škôl a dosahovať rozumné riešenia v známom reformnom trie financovanie, riadenie a akreditácia vysokých škôl.

Literatúra

Výročná správa konzorcia za rok 2021, webové sídlo konzorcia slovenských vysokých škôl U10+: https://www.uniplus.sk/images/Dokumenty/V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%A1-spr%C3%A1va-konzorcium- U102021.pdf, strana 7

Medzinárodné zmluvy: Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach; publikovan pod č. 120/1976 Zb.; Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd; publikovaný pod č. 209/1992 Zb.; Charta základných práv Európskej únie (Ú.V. EÚ 2007/C 303/01)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, https://www.portalvs.sk/sk/

Projekt Technickej univerzity vo Zvolene, rok 2020, Príprava štúdie uskutočniteľnosti integrácie vysokých škôl

Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Z .z.

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách

Zákon č. 40/1964 Občiansky zákonník

 

Author's contact details:

Dr. h. c. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.

Trnava University in Trnava, Faculty of Theology

Slovak Republic

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Poznámky pod čiarou:

[1] Čl. 29 ods. (1) Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Z .z.: Právo slobodne sa združovať sa zaručuje. Každý má právo spolu s inými sa združovať v spolkoch, spoločnostiach alebo iných združeniach.

[2] Ustanovenie § 2 ods. 14 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách: Ak vysoká škola s inou vysokou školou založí zakladateľskou zmluvou záujmové združenie právnických osôb na účel spoločného postupu pri tvorbe študijných programov, vytvárania spoločných študijných programov, spoločného postupu v prijímacom konaní, spoločného uskutočňovania výskumnej, vývojovej alebo inej tvorivej činnosti alebo spoločného zabezpečovania možností stravovania a ubytovania pre študentov, toto záujmové združenie právnických osôb používa v názve označenie „konzorcium vysokých škôl“. Konzorcium vysokých škôl nadobúda právnu spôsobilosť zápisom do registra konzorcií vysokých škôl, ktorý je súčasťou registra vysokých škôl. Ustanovenia § 20i ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka sa pri zápise nepoužijú.“.

[3] Čl. 22 ods. 1 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach publikovaného pod č. 120/1976 Zb.:

Každý má právo na slobodu združovať sa s inými, aj právo zakladať na ochranu svojich záujmov odborové organizácie a pristupovať k nim.

Čl. 11 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd publikovaného pod č. 209/1992 Zb.:

Každý má právo na slobodu pokojného zhromažďovania a na slobodu združovať sa s inými, včítane práva zakladať na obranu svojich záujmov odbory alebo vstupovať do nich.

Charta základných práv Európskej únie, (Ú.V. EÚ 2007/C 303/01)

Článok II-12 ods. 1: Sloboda zhromažďovania a združovania

Každý má právo pokojne sa zhromažďovať a slobodne sa združovať s inými na všetkých úrovniach, najmä v súvislosti s politickými, odborárskymi a občianskymi otázkami, z čoho vyplýva, že každý má právo zakladať na ochranu svojich záujmov odbory alebo vstupovať do nich.

[4] § 102b zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách: Register konzorcií vysokých škôl

(1) Register konzorcií vysokých škôl je súčasťou registra vysokých škôl. Register konzorcií vysokých škôl slúži na zhromažďovanie a zverejňovanie údajov o konzorciách vysokých škôl.

(2) Do registra konzorcií vysokých škôl sa zapisuje

a) názov a sídlo konzorcia vysokých škôl,

b) predmet činnosti konzorcia vysokých škôl,

c) orgány, prostredníctvom ktorých konzorcium vysokých škôl koná, a osoby, ktoré vykonávajú ich pôsobnosť,

d) názov a sídlo zakladateľov konzorcia vysokých škôl.

(3) O fyzických osobách sa v registri konzorcií vysokých škôl spracúvajú údaje v rozsahu meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul, vedecká hodnosť, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, funkcia, začiatok a koniec funkčného obdobia a názov vysokej školy, ktorú zastupuje.

(4) Z údajov podľa odseku 3 sa zverejňujú bez obmedzenia údaje v rozsahu meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul, vedecká hodnosť, informácie o zastávanej funkcii a o funkčnom období; dátum narodenia a adresa trvalého pobytu sú sprístupnené len povereným zamestnancom ministerstva školstva.

(5) K návrhu na zápis do registra konzorcií vysokých škôl sa prikladá zakladateľská zmluva spolu so stanovami. Návrh podáva osoba splnomocnená zakladateľmi.

(6) Údaje do registra konzorcií vysokých škôl zapisuje ministerstvo školstva.

(7) Za aktualizáciu údajov v registri konzorcií vysokých škôl zodpovedá príslušné konzorcium vysokých škôl; aktualizáciu vykoná ministerstvo školstva na návrh konzorcia vysokých škôl, ktorého prílohou sú doklady preukazujúce zmenu príslušných údajov.

[5] Podrobnosti v § 89 ods. (4) až (7) zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, Financovanie vysokých škôl.

[6] § 17 ods. (8) zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách:

Verejná vysoká škola môže so súhlasom správnej rady verejnej vysokej školy poskytnúť konzorciu vysokých škôl, ktorého je členom, príspevok hradený z prostriedkov štátneho rozpočtu poskytnutých v rámci dotácií podľa § 89 na činnosť,

a) ktorej vykonávanie verejná vysoká škola uhrádza z dotácie podľa § 89 ods. 4 a 7 a

b)ktorú má príslušné konzorcium vysokých škôl zapísanú v registri konzorcií vysokých škôl.

[7] Pozri viac: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/prve-konzorcium-slovenskych-univerzit-u-10-zaregistrovane.

[8] § 89 ods. 12 ZVŠ 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

[9] § 100a ods. 1 ZVŠ č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

[10] Projekt Technickej univerzity vo Zvolene, rok 2020, v spolupráci s ďalšími deviatimi univerzitami, členmi Konzorcia Slovenských vysokých škôl U10+ s názvom Príprava štúdie uskutočniteľnosti integrácie vysokých škôl.

[11] Pozri viac: https://www.uniplus.sk/images/Dokumenty/V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%A1-spr%C3%A1va-konzorcium-U102021.pdf, strana 7.

Adresa a kontakt

Konzorcium U10+

Odkazy

Členstvá