Konzorcium U10+ začína tretí rok pôsobenia v prostredí vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike. Konzorcium U10+ je prvé konzorcium slovenských vysokých škôl a bolo zapísané do registra konzorcií vysokých škôl, ktoré je súčasťou registra vysokých škôl  dňa 22.januára 2021.

Poslaním konzorcia je efektívna spolupráca členských univerzít v oblastiach vzdelávania a starostlivosti o študentov, vo výskumnej, vývojovej, umeleckej, projektovej a inej tvorivej činnosti, ako aj pri napĺňaní spoločenskej úlohy vysokých škôl.

Hlavné ciele konzorcia sú zlepšenie národného, medzinárodného a úniového postavenia členských univerzít, zabezpečovanie a zvyšovanie kvality vzdelávania, vedy, výskumu a umeleckej činnosti, získavanie a efektívne využívanie ľudských a finančných zdrojov, posilnenie vzájomnej synergie kapacít a aktívna spolupráca s ďalšími združeniami univerzít a iných subjektov podporujúcich vzdelávaciu a vedeckú činnosť na Slovensku a v zahraničí.

Zakladajúcimi členmi konzorcia sú:

  • Ekonomická univerzita v Bratislave,
  • Katolícka univerzita v Ružomberku,
  • Prešovská univerzita v Prešove,
  • Technická univerzita vo Zvolene,
  • Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne,
  • Trnavská univerzita v Trnave,
  • Univerzita J. Selyeho v Komárne,
  • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre,
  • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,
  • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Hlavným východiskom pre činnosť konzorcia bolo ukončenie projektu „Príprava štúdie uskutočniteľnosti integrácie vysokých škôl“. Štúdia bola v zmysle projektu zrealizovaná a je podkladom pre vypracovanie plánu ďalších aktivít konzorcia, ktorý sa v súčasnosti pripravuje, ako aj pre tvorbu strategických dokumentov konzorcia.

Uvedené aktivity smerujú k ďalšiemu zefektívňovaniu činností vysokých škôl a vytvárajú platformu pre konkrétne  a špecifické spolupráce zamerané na rozvoj vzdelávania orientovaného na študenta.

Členovia prezídia konzorcia sa v ostatnom období zaoberali a hľadali spoločné riešenia v aktuálnych témach vysokoškolského vzdelávania na Slovensku a to najmä v súvislosti s  novelou zákona o vysokých školách, vyhlásením „Zabráňme kolapsu vysokých škôl na Slovensku!“, ktoré bolo adresované vláde SR a upozorňuje na dlhodobý kritický stav financovania vysokých škôl, ako aj metodiku na určovanie dotácie verejným vysokým školám a určeniu výšky dotácie.

Na svojom zasadnutí dňa 26. januára 2023, ktoré sa konalo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, prezídium konzorcia schválilo rozšírenie konzorcia o nového člena – Akadémiu umení v Banskej Bystrici.

Za prezidenta Konzorcia U10+ bol na ďalšie dvojročné obdobie zvolený  Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. rektor Technickej univerzity vo Zvolene,  za  prvého viceprezidenta doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a za viceprezidentov doc. Ing. Jaroslav Demko, rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku, prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave.

V Bratislave, 26. januára 2023

Adresa a kontakt

Konzorcium U10+

Odkazy

Členstvá