V súvislosti so schválením dokumentu Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky a jeho implementácie v časti Vzdelávanie predstavitelia Konzorcia univerzít U10+ zdôrazňujú potrebu prijatia účinných nástrojov na spravodlivé financovanie významných univerzitných centier v Slovenskej republike. Konzorcium univerzít U10+ má ambíciu byť významným centrom situovaným v širšom regióne stredného Slovenska.
 
Predstaviteľ konzorcia a prezident Slovenskej rektorskej konferencie Rudolf Kropil uvádza: „Očakávame vyššie investície do vysokého školstva v rámci Plánu obnovy a odolnosti. Pokiaľ chceme realizovať hĺbkové reformy vysokého školstva, je nevyhnutné dokomunikovať nevyhnutne dostatočný objem prostriedkov, aby sme naplnili vzdelávacie, výskumné, inovačné očakávania a radikálne zvýšili prepojenosť našich univerzít s praxou.“
 
Konzorcium U10+, ktoré vzniklo v súlade so zámermi reformných krokov vlády a štandardov zabezpečovania kvality vydaných Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo, je jedným z univerzitných centier v SR, ktoré má silnú ambíciu stať sa významnou názorovou autoritou pri formovaní stratégií a politík na riešenie najdôležitejších spoločenských otázok na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Jedným z hlavných cieľov tohto spoločenstva univerzít v oblasti vzdelávania je poskytnúť kvalitným uchádzačom o štúdium na vysokej škole atraktívnu ponuku študovať a žiť na Slovensku. V tejto súvislosti sa aktívne podieľa na legislatívnych zámeroch štátu a programovom vyhlásení vlády, vrátane návrhu novely zákona o vysokých školách.
 
Konzorcium má 50-tisíc študentov a približne 60-percentný podiel na financovaní slovenských univerzít a SAV z prostriedkov Horizontu 2020. Vytvára podmienky na plnenie európskych štandardov zvyšovania kvality vzdelávania a realizáciu širokého spektra výskumu, využívanie ľudských a finančných zdrojov, podporu digitalizácie, budovanie infraštruktúry a posilnenie synergie vlastných kapacít. Má významné postavenie konkurencieschopného partnera pre spoluprácu so zahraničnými inštitúciami.
 
Konkrétna spolupráca sa orientuje napríklad na vytváranie spoločných študijných programov, celoživotné vzdelávanie, podmienky fungovania vnútorných systémov na zabezpečovanie kvality, budovanie vedeckých parkov a špičkových tímov, vybavenie laboratórií či realizáciu spoločných vedeckých projektov. Prioritným záujmom konzorcia je ďalej komplexná starostlivosť o študentov, ich profesionálny i osobnostný rozvoj, uplatnenie a študentský život.
 
Členmi konzorcia sú Ekonomická univerzita v Bratislave, Katolícka univerzita v Ružomberku, Prešovská univerzita v Prešove, Technická univerzita vo Zvolene, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trnavská univerzita v Trnave, Univerzita J. Seleyho v Komárne, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
Zdroje:
Konzorcium univerzít U10+

Adresa a kontakt

Konzorcium U10+

Odkazy

Členstvá